Poučení o ochraně osobních údajů

Odkaz na úplné znění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ke stažení ve formátu pdf: klikněte zde pro stažení

Totožnost Správce:

Mgr. Pavlína Jašková, se sídlem Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk, IČO 713 47 429 (dále jen jako správce)

Kontaktní údaje správce: Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk

Email: jaskova@akjaskova.cz

Tel: 776 012 573, 773 79 69 96

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (v textu rovněž jako „Nařízení").

 

Účel zpracování osobních údajů:

Plnění povinností vyplývajících z funkce ustanoveného insolvenčního správce nebo advokáta v konkrétní insolvenční nebo právní věci, kdy zpracování poskytnutých údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písmeno c) nařízení nebo na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše:

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel je zákonným požadavkem nezbytným pro splnění povinností insolvenčního správce stanovených zákonem č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ) a jeho prováděcími předpisy.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely insolvenčního řízení však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: Správce, zaměstnanci správce, osoby vykonávající pro Správce činnost. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se Správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

 

Doba uložení osobních údajů:

Správce uloží osobní údaje na dobu do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž skončilo insolvenční řízení

 

Poučení o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email Správce. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je Správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz

Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické nohy nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním Správce na poštovní adrese: Mgr. Pavlína Jašková, Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk nebo na email: jaskova@akjaskova.cz

 

Způsob poskytnutí informací:

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li Správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

 

Právo podat stížnost:

Ohledně činnosti Správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu Správce: Mgr. Pavlína Jašková, Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk nebo na email: jaskova@akjaskova.cz.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, Správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.